Podmienky súťaže – všeobecné ustanovania

01.01.2020

Prevádzkovateľ súťaže:

Martin Virág LAGOM
so sídlom: Saleziánska 6730/44, 917 01 Trnava
IČO: 50 304 976, DIČ: 1122017622

Termín konania súťaží:

Definícia súťaže:

Súťaž je propagačná súťaž vyhlásená prevádzkovateľom súťaže pre fyzické osoby, ktoré spĺňajú podmienky určené v pravidlách súťaže. Poskytovateľom výhry je prevádzkovateľ súťaže.

Účastníci súťaže:

Fyzické osoby (občania) s trvalým bydliskom na území SR, ktorí ku dňu 24.9.2021 dovŕšili vek 18. rokov.

Pravidlá súťaže:

Účastník súťaže je zaradený do zlosovania o ceny v súťaži (vopred určene na sociálnom médiu), ak sa zapojil do súťaže prostredníctvom kontaktu na sociálnych sieťach (komentár, like, zdieľanie, prípadne iná zvolená forma podľa konkrétnej súťaže). Do zlosovania každej súťaže je účastník zaradený len raz.

Každé losovanie výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou Martin Virág LAGOM. Losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži; podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami, prípadne ak to daná súťaž určuje výberom podľa osobitých kritérii definovaných organizátorom súťaže.

Podmienkou zaradenia do súťaží je zároveň súhlas účastníka súťaže s týmito Podmienkami súťaže.

Miesto súťaže:

internetové stránky a stránky sociálnych sietí prevádzkovateľa súťaže.

Výluky zo súťaže:

Z účasti v súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere a v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti Martin Virág LAGOM., a blízke osoby v tomto bode vymenovaných subjektov v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zo súťaže sú takisto vylúčené fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Martin Virág LAGOM vykonávajú pre toto obchodné zastúpenie alebo sprostredkovanie a tiež osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám.

Zo súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť Martin Virág LAGOM o vylúčenie, resp. nezaradenie do súťaže. Prevádzkovateľ má takisto právo vylúčiť zo súťaže účastníkov súťaže, ktorí použili viacero emailových adries resp. duplicitných a neoverených profilov na sociálnych sieťach.

Výhrami v súťaži sú:

Výhry: vecné ceny od medicinalnehuby.sk, alebo akákoľvek iná výhra vopred určená na médiu (sociálne sieť, mail, webová stránka)

Zlosovanie prebehne:

Súťaže: Nasledujúci deň po skončení vyhlásenej súťaže.

Každé losovanie výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou Martin Virág LAGOM. Losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v súťaži; podľa spôsobu stanoveného týmito Pravidlami, prípadne ak to daná súťaž určuje výberom podľa osobitých kritérii definovaných organizátorom súťaže.

V rámci zlosovania budú náhodným výberom vyžrebovaní výhercovia, prípadne ak to daná súťaž určuje výberom podľa osobitých kritérii definovaných organizátorom súťaže, ktorí získajú cenu. Výhercovia budú kontaktovaní na nimi uvedený e-mail, súkromnú správu na sociálnej sieti alebo iný zanechaný kontakt najneskôr do 10 dní odo dňa záverečného losovania, prípadne výberu. Pokiaľ sa nepodarí skontaktovať s výhercom do 21 dní od žrebovania, výhra sa neudeľuje.

Cena bude odovzdaná len tomu účastníkovi súťaže, ktorý splní všetky podmienky a pravidlá súťaže v zmysle týchto pravidiel súťaže, nebude zo súťaže vylúčený a bude vyžrebovaný prevádzkovateľom súťaže. Výhercovia budú kontaktovaní a oboznámení o spôsobe, mieste a čase odovzdania výhry emailom alebo súkromnou správou na sociálnej sieti. Okrem výhry nemá výherca nárok na náhradu ďalších nákladov.

Daň z príjmu:

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa prípadne môžu vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Prevádzkovateľ súťaže neberie na seba žiadnu zodpovednosť za uhradenie dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. V prípade, ak sa v priebehu alebo aj po skončení súťaže zistí, že účastník súťaže konal v rozpore s pravidlami súťaže, stráca nárok na výhru. V prípade podozrenia z porušenia pravidiel súťaže má spoločnosť Martin Virág LAGOM právo na základe vlastného uváženia vylúčiť účastníka zo súťaže.

Ochrana osobných údajov:

Každý účastník udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas s tým, aby prevádzkovateľ súťaže v rámci oznámenia výhry v tejto súťaži zverejnil v tlači a na internetových stránkach prevádzkovateľa súťaže meno a priezvisko a bydlisko – obec výhercu v súťaži. Každý účastník v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. Zákon o ochrane osobných údajov v platnom znení zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže súhlas k bezodplatnému spracovaniu jeho osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa súťaže v súvislosti s touto propagačnou súťažou. Každý účastník svojou účasťou v súťaži zároveň udeľuje prevádzkovateľovi súťaže na dobu neurčitú súhlas so spracovaním svojich osobných údajov pre účely súťaže a pre marketingové účely – zasielanie ponúk a informácií o produktoch a činnosti prevádzkovateľa súťaže. Súhlas s použitím osobných údajov pre marketingové účely je možné kedykoľvek po skončení súťaže zrušiť na info@medicinalnehuby.sk

Všeobecné ustanovenia:

Martin Virág LAGOM si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, resp. pravidlá súťaže počas jej priebehu, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť.

Tieto pravidlá propagačnej súťaže nadobúdajú platnosť dňom ich podpísania prevádzkovateľom propagačnej súťaže a účinnosť dňom vyhlásenia propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami propagačnej súťaže.

Účastníci propagačnej súťaže svojou účasťou v tejto propagačnej súťaži berú na vedomie, že na výhru nie je právny nárok.

V prípade nejasností na propagačných materiáloch týkajúcich sa propagačnej súťaže sa budú aplikovať príslušné ustanovenia týchto pravidiel propagačnej súťaže.

V Trnave, dňa 1.1. 2020

Martin Virág
Martin Virág LAGOM