Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru v elektronickom obchode na internetových stránkach:

MedicinalneHuby.sk

Predávajúci:

Martin Virág LAGOM

Saleziánska 6730/44, 91701, Trnava

+421 908 099 600

info@medicinalnehuby.sk

IČO: 50304976
DIČ: 1122017622

2. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa nevyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim, zmluva vzniká záväzným potvrdením objednávky, ktorá je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Jej plnenie vzniká samotným dodaním tovaru na adresu doručenia.

3. Cena za tovar:

Ceny za tovar uvedené v internetovom obchode predávajúceho sú aktuálne a platné v dobe objednania tovaru. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania.

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny aj bez predchádzajúceho ohlásenia. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Všetky ceny sú s DPH . Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny tovaru na bežný účet predávajúceho. Celá kúpna cena je súčet ceny za tovar a ceny za prepravné náklady. Tovar posielame na dobierku alebo po obdržaní celej kúpnej ceny na bankový účet (karta, bankový prevod). Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra, vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu v zásielke alebo elektronicky. Na vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou. Prevzatie tovaru kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

4. Doručovanie objednávok

Balíky sú obvykle odosielané do 2 dní po obdržaní objednávky – dobierka. V prípade platby prevodom na náš bankový účet alebo platby kartou sú balíky odosielané do 2 dní po obdržaní platby za objednávku.

Doručenie prebieha prostredníctvom slovenskej pošty, packetou a kuriérom DPD.

Doručenie zahŕňa manipuláciu a balné, ako aj náklady na prepravu. Doručenie zdarma od 30€ je poskytované len Packetou. Pri balení balíka dbáme, aby boli krehké veci zabalené a ochránené pred poškodením. V prípade vyskytnutia sa problémov s poškodenou zásielkou je najlepším riešením zásielku neprevziať s odôvodnením jej poškodenia priamo u pošty alebo kuriéra. Ak ste však zásielku už prijali a je poškodená vinou manipulácie počas prepravy, kontaktujte nás. Prijatím zásielky sa stávate majiteľom zásielky, teda niektoré úkony spojené s reklamáciou budete musieť urobiť vy osobne. Reklamácia obnáša odloženie obalu (väčšinou krabice), poškodeného obsahu, vypísanie reklamačného dokumentu a podanie na pobočke doručovateľa. Kontaktujte nás a všetko Vám vysvetlíme.

5. Dodacia lehota a dodacie podmienky

V prípade dobierky táto lehota začína plynúť po odoslaní emailu s potvrdením objednávky. V prípade, že tovar je na sklade, zaväzuje sa predávajúci tovar dodať kupujúcemu najneskôr do 1-14 pracovných dní, v závislosti od dodacej adresy objednávateľa. V prípade, ak požadovaný tovar nie je skladom, predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť čas dodania maximálne na 30 pracovných dní. Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. Predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania objednávky alebo ponúkne iný porovnateľný tovar v primeranej hodnote. V tomto prípade si však vyžiada odsúhlasenie kupujúceho.

6. Preberanie tovaru

Spotrebiteľ sa zaväzuje prevziať tovar na základe doručenia kuriérskou spoločnosťou alebo poštou v danej krajine v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

Pri preberaní tovaru je spotrebiteľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, spotrebiteľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke.“ Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

Spotrebiteľ nadobúda vlastnícke právo k tovaru až pripísaním plnej kúpnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa, ktorý má tovar v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru ešte neprešlo na spotrebiteľa.

Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo jeho splnomocnencom.

7. Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to iba v deň objednania objednávky u spotrebiteľa. Objednávku je možné stornovať výlučne vyplnením online formulára. Táto forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje obchodné podmienky pre dodanie tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve ustanovené inak.

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale, ktorý je súčasťou tovaru a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, štítky, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom.

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť kupujúcemu.

Pri dodržaní vyššie uvedených povinností spotrebiteľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy nahradí tovar iným tovarom v približnej hodnote zaplatenej spotrebiteľom. Vo výnimočných prípadoch, ktoré si určuje predávajúci, cenu zaplatenú za tovar, alebo jej preddavok, ktorý spotrebiteľ už uhradil, vráti predávajúci spotrebiteľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovarov alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať
zmenila sa cena dodávateľa tovaru
vystavená cena tovaru bola chybná

8. Záručné podmienky a reklamácie

Na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.medicinalnehuby.sk platí zákonná záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy tzn. okamihom, kedy kupujúci tovar zaplatí a následne prevezme od predávajúceho.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, nesprávnym zaobchádzaním, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo tretej osoby, alebo ak bol prevedený zásah do tovaru inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi vyplňiť online formulár. Na základe poskytnutých informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Na reklamáciu tovaru sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt Martin Virág LAGOM môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, platobným stykom alebo na účely zisťovania spokojnosti kupujúceho, ktoré sa týkajú objednaného tovaru. Kupujúci dáva uzatvorením kúpnej zmluvy predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu potrebnom pre plnenie predmetu kúpnej zmluvy.

Spokojnosť kupujúceho s nákupom zisťuje predávajúci prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je e-shop predávajúceho zapojený. Tie kupujúcemu zasiela zakaždým, keď nakúpi, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietne zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva predávajúci na základe oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti kupujúceho s nákupom. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie spätnej väzby a analýz trhového postavenia predávajúci využíva sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môže predávajúci odovzdávať informácie o kúpenom tovare a e-mailovú adresu kupujúceho. V prípade ak si kupujúci neželá zaslanie dotazníku spokojnosti, môže vyjadriť nesúhlas odstránením zaškrtnutého poľa so súhlasom o zasielaní dotazníka. V prípade nesúhlasu je nutné pole nechať prázdne, tj. odstránenie symbolu „check“ z poľa. Osobné údaje kupujúceho nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade námietky kupujúceho, dotazník predávajúci nebude ďalej zasielať.

10. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania záväznej elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platných v deň odoslania objednávky, platnú výšku kúpnej ceny objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Taktiež spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších zákonných úprav zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného a Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a kupujúci súhlasia, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete a v obmedzených situáciách aj komunikáciu na diaľku – telefonickú, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 16.08.2019